Mind Protect

TEIS Test

Emocionalna inteligencija kako je meri centar za emocionalnu inteligenciju MIND.PROTECT –  (TEIS) se zasniva na teorijskoj konceptualizaciji Bar On-a i meri se empirijski konstruisanim i validiranim instrumentom (na velikom uzorku srpskih ispitanika) na osnovu kojih ispitanici dobijaju precizan KEI  (koeficijent emocionalne inteligencije) .Svakom ispitaniku se određuje i skor na pojedinačnim skalama i subskalama i daju saveti koje veštine treba dalje da unapređuju.

Ovako merena emocionalna inteligencija obuhvata 5 oblasti:

  • Razumevanje sebe
  • Relacije sa drugima
  • Prilagodljivost
  • Prevazilaženje stresa
  • Opšte raspoloženje i zadovoljstvo sobom

TEIS – TEST EMOCIONALNE INTELIGENCIJE

Testiranje je namenjeno isključivo korporativnim klijentima.

Testu možete pristupiti ovde.

Posle registracije, potrebno je da napišete obaveštenje da ste se registrovali na e mail: tamara.tomovic@mind.protect.rs. Posle validacije podataka, dobićete obaveštenje da ćete moći da pristupite rešavanju testa.

Dobro došli! UPUTSTVO ZA RAD:

Za popunjavanje testa potrebno je da izdvojite oko 20 minuta vremena kada nećete biti uznemirani i prekidani. Ukoliko vas neko prekine, biće potrebno da nam pošaljete mail sa objašnjenjem za razlog prekida da bi mogli da ponovo pristupite testu. Upitnik se sastoji sastoji od 133 trvdnje koje vam pružaju mogućnosti da opišete sebe označavajući stepen slaganja sa svakom tvrdnjom u odnosu na to kako se osećate, mislite ili ponašate većinu vremena u većini situacija. Postoji 5 mogućih odgovora na svaku rečenicu:

  • 1 – veoma retko ili nikad tačno za mene
  • 2 – retko tačno za mene
  • 3 – ponekad tačno za mene
  • 4 – često tačno za mene
  • 5 – veoma često ili uvek tačno za mene

Pročitate svaku rečenicu i odlučite koji (samo jedan) odgovor najpribližnije opisuje ono što bi ste vi verovatno osećali, mislili ili učinili. Iako vam se rečenica ponekad može učiniti nedovoljno jasnom vi uvek izaberite odgovor iako niste potpuno sigurni. Ne postoje „dobri“ ili „tačni“ i „loši“ ili „pogrešni“ odgovori. Odgovarajte iskreno opisujući sebe kakvi realno jeste a ne kakvi bi želeli da budete. Test se sastoji od 133 rečenice, a vaš zadatak je da odlučite koliko je ta tvrdnja za vas tačna. Da biste dobili validne rezultate potrebno je da na pitanja odgovarate iskreno, kako se osećate, mislite ili ponašate većinu vremena u najvećem broju situacija.

Svi vaši odgovori kao i evaluacija emocionalne inteligencije su tajni i mogu se koristi samo uz vašu potpisanu saglasnost. Podaci su vlasništvo kompanije MIND.PROTECT.

Za sva dodatna pitanja vam stojimo na raspolaganju MIND.PROTECT